Đặt một câu hỏi

TGN APC 5RT

img_0143


Số ký tự đã nhập: