Đặt một câu hỏi

TGN APC 50RT

img_0858


Số ký tự đã nhập: