Đặt một câu hỏi

Tấm tản nhiệt vuông(500x1000)

img_0821


Số ký tự đã nhập: