Đặt một câu hỏi

FILING KT:1000X100X1300mm,độ dầy 0.35

img_0482


Số ký tự đã nhập: